| | Sitemap | EN | MK
Organogrami dhe kontaktet
Drejtor Mr. Ibush Jusufi ibush.jusufi@ippo.gov.mk
Zavendës drejtor Blerim Idrizi blerim.idrizi@ippo.gov.mk
Këshilltar shtetëror për pronësi inustriale Ali Asani alia@ippo.gov.mk
Sektori për Marka tregtare, dizajn industrial
dhe treguesit gjeografik
Udhëheqës sektori Simço Simjanovski simcos@ippo.gov.mk
Udhëheqës i njësisë për marka tregtare ndërkombëtare Dalila Jarmova
Udhëheqës i njësisë për dizajn industrial dhe treguesit gjeografik Slobodanka Тrajkovska slobodankat@ippo.gov.mk
Ndihmës udhëheqës i njësisë për marka tregtare, dizajn industrial dhe treguesit gjografik Elizabeta Simonovska betis@ippo.gov.mk
Sektori për Patenta
Udhëheqës sektori Irena Jakimovska irenaj@ippo.gov.mk
Udhëheqës i njësisë për observim teknologjik dhe promocion Irena Daneva irenad@ippo.gov.mk
Udhëheqës i njësisë për patenta Jetmir Shabani jetmirs@ippo.gov.mk
Sektori për punë të përgjitshme
Udhëheqës sektori
Ndihmës udhëheqës i sektorit të përgjithshëm Natasha Zdravkovska natasaz@ippo.gov.mk
Udhëhqës i njësisë për publikime dhe informatikë
Udhëheqës i njësisë për pranim dhe përpunim të dokumentacionit Ardian Beluli abeluli@ippo.gov.mk
Sektori për çështje europjane
Udhëheqës i sektorit për çështje europjane, bashkëpunim ndërkombëtar dhe punë juridike
Ndihmës udhëheqës i sektorit për çështje europjane, bashkëpunim ndërkombëtar dhe punë juridike Biljana Lekiq biljanal@ippo.gov.mk