| | Sitemap | EN | MK
Sa është kohëzgjatja e së të drejtës së përdorimit të emërtimit të origjinës? Personi i regjistruar në Regjistrin e përdoruesve të emërtimeve të origjinës, nga data e regjistrimit, ai bëhet një përdorues i autorizuar me çka i lejohet të drejtën për të përdorur emërtimin e origjinës 5 vjet nga data e regjistrimit. Kjo e drejtë mund të ripërtërihet pafundësisht me Vendimin e Entit, me kërkesë të përdoruesit të autorizuar dhe çdo ripërtëritje është e vlefshme për 5 vite të ardhshme. Ripërtëritja do të jepet nëse janë plotësuar kushtet për regjistrimin e të së drejtës së përdorimit të origjinës.

Publikuar më 18.09.2013