| | Sitemap | EN | MK
Pyetje shpesh të parashtruara
Çfarë është një patentë?

Mbrojtja me patent i siguron bartësit të patentës një pozitë të favorshme në tregun e produkteve dhe teknologjive. lexo më shumë...

Publikuar më 18.09.2013
Cilat janë kërkesat formale për paraqitjen e një kërkesë për patentë?

Një përshkrim i detajuar i kërkesave formale mund të gjendet në Nenin 2 të Rregullores të patenteve botuar në Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë nr . 92/09 me datë 24/07/2009. lexo më shumë...

Publikuar më 18.09.2013
Çfarë shpikje mund të patentohet?

Patenta jepet vetëm për shpikjet që përfshijnë një hap shpikës ose qasje dhe që mund të aplikohet në industri. Me shpikje nënkuptohet një propozim për zbatimin praktik të ideve për zgjidhjen me sukses të një problemi teknik. Me pa.. lexo më shumë...

Publikuar më 18.09.2013
Cila është kohëzgjatja e mbrojtjes me patent?

Për patentë është 20 vjet. lexo më shumë...

Publikuar më 18.09.2013
Si merret një patentë?

Në Republikën e Maqedonisë, e cila është nënshkruese e të ashtuquajturit PCT (Patent Cooperation Treaty) dhe e të ashtuquajturës Extension to European Patent, patentë mund të merret nga: 1. Aplikimi për patentim në Entin s.. lexo më shumë...

Publikuar më 18.09.2013
Çfarë të drejtash ka bartësi i patentës?

Varësisht nga lloji i patentës, bartësit e patentës mund të kenë këto të drejta: të drejtën ekskluzive për të përdorur patentën në procesin e prodhimit, të drejtën e plasimit në treg për produktet e prodhuara me patentë, të drejtë.. lexo më shumë...

Publikuar më 18.09.2013
Kush mund të marrë një patentë për një shpikje?

Nëse është rezident i Republikës së Maqedonisë, shpikësi si person privat apo juridik mund të marrë patentën si i pavarur ose nëpërmjet një personi juridik i regjistruar në regjistrin e agjentëve të patentës në Zyren. Nëse person.. lexo më shumë...

Publikuar më 18.09.2013
Cila është procedura e mbrojtjes me patent?

Procedura për patentim është përcaktuar në përputhje me Ligjin për Pronësisë Industriale (Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë Br.21/09). Rregullore për Mbrojtjen me Patent (Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë nr . 92/2.. lexo më shumë...

Publikuar më 18.09.2013