| | Sitemap | EN | SQ
Што се подразбира под заштита на ознака на потекло на производ? Ознаката за потекло на производ се користи за да се заштити географскиот идентитет на производот чии главни карактеристики во голема мерка се условени од местото односно регионот каде што се произведени, при што тие карактеристики се добиени по природен пат, под влијание на климата или почвата, или од традиционалниот начин на производство.

Објавено на: 06.09.2013