| | Sitemap | EN | SQ
Информации од јавен карактер
Биланс на состојба за 2023 година

Биланс на состојба за 2023 година

Објавено на 05.03.2024 Превземи
Годишен план за јавни набавки во 2021 година на Државниот завод за индустриска сопственост

Бр. Предмет на договорот за јавна набавка Очекуван почеток на постапката (месец) Проценета вредност на договорот без ДДВ во денари Вид на постапката  I. Договори за јавни набавки на стоки    1 Набавка на канце..

Објавено на 09.07.2021 Превземи
Биланс на состојба за 2020 година

110020021378713 Биланс на состојба за 2020 година

Објавено на 03.03.2021 Превземи
Правилник за информатичка технологија во ДЗИС

Новиот правилник за информатичка технологија во Државниот завод за индсутриска сопственост.

Објавено на 01.03.2021 Превземи
Закон за слободен пристап до информации од јавен карактер

ЗАКОН ЗА СЛОБОДЕН ПРИСТАП ДО ИНФОРМАЦИИ ОД ЈАВЕН КАРАКТЕР

Објавено на 24.01.2020 Превземи
Службени лица за посредување со информации

 Службени лица за посредување sо информации при остварување на правото на слободен пристап до информации во Државниот завод за индустриска сопственост, се определуваат следните административни државни службеници: - Наташа Здравковска Коловска, ..

Објавено на 30.12.2019 Превземи
Годишен план за јавни набавки во 2018 година на Државниот завод за индустриска сопственост

Годишен план за јавни набавки во 2018 година на Државниот завод за индустриска сопственост   Бр. Предмет на договорот за јавна набавка Шифра според ОПЈН Очекуван почеток на постапката (месец) Проценета вредност на договорот б..

Објавено на 01.03.2018 Превземи
Годишен план за јавни набавки во 2017 година на Државниот завод за индустриска сопственост7

Годишен план за јавни набавки во 2017 година на Државниот завод за индустриска сопственост   Бр. Предмет на договорот за јавна набавка Шифра според ОПЈН Очекуван почеток на постапката (месец) Проценета вредност на догов..

Објавено на 21.11.2017 Превземи
Годишен план за јавни набавки во 2016 година на Државниот завод за индустриска сопственост

  Годишен план за јавни набавки во 2016 година на Државниот завод за индустриска сопственост             Бр. Предмет на договорот за јавна набавка Шифра сп..

Објавено на 22.01.2016 Превземи
Барање за пристап до информации од јавен карактер

Во прилог ви го доставуваме Барањето за пристап до информации од јавен карактер, кое може да го симнете локално на вашиот компјутер и да го пополните со точните информации.  

Објавено на 01.06.2011 Превземи
Листа на информации од јавен карактер кои ги поседува и со кои располага ДЗИС

Листа на информации од јавен карактер кои ги поседува и со кои располага ДЗИС: I. НАЦИОНАЛНО ЗАКОНОДАВСТВО Закон за административни такси - точка 9Закон за заштита на топографијаЗакон за измени и дополнувања на ЗИСЗакон за индустриска сопственост -..

Објавено на 01.06.2011 Превземи
Образец за жалба

Во прилог ви го доставуваме Образецот за жалба. Образецот може да го симнете локално на вашиот компјутер и да го пополните рачно со точните информации.  

Објавено на 01.06.2011 Превземи
Закон за слободен пристап до информации од јавен карактер

ЗАКОН ЗА СЛОБОДЕН ПРИСТАП ДО ИНФОРМАЦИИ ОД ЈАВЕН КАРАКТЕР I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 1. Предмет за Законото Член 1 (1) Со овој закон се уредуваат условите, начинот и постапката за остварување на правото на слободен пристап до информациите од јавен карактер..

Објавено на 01.06.2011 Превземи