| | Sitemap | EN | SQ
Што треба да содржи пријавата

Пријавата на индустриски дизајн содржи:

  • барање за признавање на правото на индустриски дизајн;
  • податоци за подносителот на пријавата;
  • приказ на дизајнот за кој се бара заштита и
  • опис на дизајнот, доколку е неопходен за утврдување на новоста.

Кон пријавата се доставуваат и други состојки и прилози.
Содржината и формата на пријавата и другите состојки и прилози кон пријавата се утврдени со Правилникот за индустриски дизајн.

 

Превземи

Објавено на 08.09.2013