| | Sitemap | EN | SQ
Кој може да стане авторизиран корисник на ознаката на потеклото? Ознаката за потекло е колективно право и може да го употребуваат правните и физичките лица кои произведуваат производ за кој е одредена ознака за потекло и кои како авторизирани корисници на ознаката за потекло, се внесени во регистерот на корисници на ознака за потекло.

Објавено на: 06.09.2013