| | Sitemap | EN | SQ
Такси и тарифи


ИЗВАДОК ОД ТАРИФАТА
НА ДРЖАВНИОТ ЗАВОД ЗА ИНДУСТРИСКА СОПСТВЕНОСТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
(“Службен весник на Република Македонија” бр. 128/09)

Тарифна ставка

Вид на услугата

Износ во денари

3.10 

За извештај од пребарувањето во базите на податоци за идентични знаци во збор, со едно барање до три класи;

Ако барањето содржи повеќе од три класи, за секоја наредна класа

550,00

130,00

3.11 

За извештај од пребарувањето во базите на податоци за слични знаци во збор, со едно барање до три класи;

Ако барањето содржи повеќе од три класи, за секоја наредна класа

750,00

180,00

3.12 

За извештај од пребарувањето во базите на податоци за идентични знаци во изглед, со едно барање до три класи; Ако барањето содржи повеќе од три класи, за секоја наредна класа

750,00

180,00

3.13 

За извештај од пребарувањето во базите на податоци за слични знаци во изглед, со едно барање до три класи;

Ако барањето содржи повеќе од три класи, за секоја наредна класа

930,00

180,00

3.14 

За извештај од пребарувањето во базите на податоци за идентични комбинирани знаци во изглед и збор, со едно барање до три класи;

Ако барањето содржи повеќе од три класи, за секоја наредна класа

930,00

180,00

3.15 

За извештај од пребарувањето во базите на податоци за слични комбинирани знаци во изглед и збор, со едно барање до три класи;

Ако барањето содржи повеќе од три класи, за секоја наредна класа

1.130,00

 

180,00

 3.16

За извештај од пребарување во базите на податоци, по подносител/ носител ( број на пријавата/ регистарски број, податоци за изгледот на трговската марка и броеви на класи според меѓународната класификација ) со едно барање кое содржи до пет трговски марки

Ако извештајот содржи повеќе од пет трговски марки за секоја наредна трговска марка

600,00

 

 

 

 

50,00

Објавено на 01.06.2016