| | Sitemap | EN | MK
Ripërtëritja e patentës

Për të ruajtur të drejtën e patentës pas njohjes, duhet të paguhen tarifat e parashikuara vjetore për këtë qëllim.

Nëse nuk paguhen tarifat vjetore, menjëherë pas kalimit të afatit, patenta skadon.

Përndryshe, bartësit të së drejtës së një patente i bie përgjegjësia për ruajtjen e së drejtës me pagesën e tarifave.Shuma e tarifave vjetore ndryshon në varësi prej vitit që duhet paguar si më poshtë:


III - 800,00 denarë
IV – 1.000,00
V – 1.200,00
VI – 1.400,00
VII – 1.600,00
VIII – 1.800,00
IX – 2.000,00
X – 3.000,00
XI – 4.000,00
XII– 5.000,00
XIII - 6.000,00
XIV - 7.000,00
XV - 8.000,00
XVI - 9.000,00
XVII - 10.000,00
XVIII - 11.000,00
XIX - 12.000,00
XX - 13.000,00

Publikuar më 02.09.2013