| | Sitemap | EN | MK
Çfarë duhet të përmbajë aplikimi

Aplikimi për patentë duhet të përmbajë:

 • Kërkesa për dhënien e patentës në formularin DZIS-P1 format-A4, në tri kopje;- Përshkrimi i shpikjes;
 • Një ose më shumë pretendime;
 • Një përmbledhje e shkurtër  e thelbit të shpikjes (abstrakt);
 • Vizatim (nëse është i nevojshme) të cilit i referohet përshkrimi dhe pretendimi.
 • Me aplikimin, me shkrim duhet dorëzuar edhe këto përbërje dhe dokumente shtesë;
 • Dëshmi e për tarifën e paguar administrative dhe dëshmi sipas  të cilës është e bazuar ulja e tarifës në qoftë se ka bazë për të;
 • Autorizim të përfaqësuesit , nëse aplikimi paraqitet nëpërmjet një përfaqësuesi;
 • Të dhëna për aplikantët e tjerë dhe një deklaratë të përfaqësuesit të përbashkët, nëse kërkesa paraqitet nga më shumë aplikues.-
 • Të dhënat për shpikësit tjerë;-
 • Deklarata e shpikësit, nëse ai nuk dëshiron të identifikohet në aplikim;
 • Dëshmi për të drejtën e përparësisë, nëse kërkohet e drejtë e përparësisë;
 • Dëshmia e depozitimit të materialit të gjallë biologjik ose mikrobiologjik nëse është e nevojshme për të përshkruar të shpikjen;- regjistrim i sekuencave nukleotide dhe/ose sekuencave aminoacidike nëse aplikimi përmban zbulimin e një ose më shumë sekuencave nukleotide dhe/ose sekuencave aminoacidike;
 • Përkthim i në gjuhën maqedone, nëse aplikimi është i  paraqitur në një gjuhë të huaj.Përbërësit dhe dokumentet shtojcë duhet të përmbajë nënshkrimin dhe vulën e aplikuesit ose përfaqësuesit, nëse aplikimi paraqitet nëpërmjet një përfaqësuesi.

 

Publikuar më 02.09.2013