| | Sitemap | EN | MK
Kërkoni ndihmë profesionale

Gjatë përgatitjes së aplikimit për patentë, për të fituar mbrojtje cilësore, për të mos patur gabime dhe për të mbajtur të gjitha afatet,  kërkoni  ndihmë dhe këshillë nga një përfaqësues i regjistruar.

Në këtë mënyrë ju mund të hiqni rrezikun e mbrojtjes së pamjaftueshme dhe joadekuate.

Shënim: Personat fizikë dhe juridikë vendas për informata dhe ndihmë gjatë hartimin të aplikimit, si dhe për çështje të tjera që lidhen me dhënien e të drejtës së patentës mund të drejtohen (me telefon, e-mail, personalisht) në Departamentin e patentave të Entit shtetëror për pronësi  industriale.

 

Publikuar më 02.09.2013