| | Sitemap | EN | MK
A mund shpikja të mbrohet me patentë

Para se të vendosni për të depozituar një aplikim, është e rëndësishme të dini se çfarë mund të mbrohet me patentë,  të shihni nëse shpikja juaj i plotëson kërkesat që të mund të mbrohet me patentë.Për të qenë e mbrojtur me patentë, shpikja duhet :

        - të përbëjë risi- të përmbajë hap shpikës- të jetë e zbatueshme në industri ekzistojnë shpikje që nuk mund të mbrohen me patentë. Këtu janë të përfshira shpikjet që kanë të bëjnë me llojet e kafshëvë dhe varietetet e bimëve dhe procedurat e pastërta biologjike për fitimin e kafshëve dhe bimëve, përveç shpikjeve për proceset mikrobiologjike dhe produktet që rrjedhin nga këto procese, shpikjet për procedura kirurgjike dhe diagnostike ose  procedurë për trajtimin e sy të gjallë njeriu ose trup të kafshëve, me përjashtim të shpikjes i cili i referohet një produkti, në veçanti materie ose komponime, që përdoren për zbatimin e një prej këtyre procedurave dhe shpikjet publikimi apo  përdorimi i të cilave është në kundërshtim me rendin publik ose moralin, duke e bërë përdorimin e shpikjes të mund të konsiderohet si e tillë vetëm për faktin se është e ndaluar me ligj.

Zbulimet, teoritë shkencore dhe metodat matematikore, krijimet estetike, planet, rregullat dhe procedurat për kryerjen e aktiviteteve intelektuale, për lojra apo për të bërë biznes ose aktivitete  biznesi, si dhe programet kompjuterike, paraqitja e të dhënave nuk konsiderohen shpikje nëse aplikimi për patentë nuk zbatohet për ndonjë nga këto artikuj në vetvete.

Gjithmonë para se të merrni një vendim në lidhje me paraqitjen e një aplikimi për patentë, konsultohuni me ekspert për mbrojtjen me patentë që të ju tregojnë nëse shpikja juaj bie në ndonjë nga kategoritë e mësipërme apo jo.

 

Publikuar më 02.09.2013