| | Sitemap | EN | SQЈавен повик

Јавен повик за избор на правно лице кое врши дејност или поседува дозвола за собирање иили транспортирање,  преработка,  рециклирање и уништување на отпад.

 

Јавен повик

Инструкции по јавен повик

Опис на движната ствар и количина

Пријава за учество

Изјава 1

Изјава 2

Изјава 3

 

Краен рок за доставување на пријава за учество е 17.11.2023 до 10:00 часот.

14.11.2023