| | Sitemap | EN | SQ
Стратешки план на Државниот завод за индустриска сопственост за периодот 2015 –2017 година

Вовед

Државниот завод за индустриска сопственост е управна организација со статус на самостоен орган на државната управа кој се финансира од сопствени приходи, a доколку се потребни дополнително средства и од буџетот на Република Македонија и е институција која е надлежна за спроведување на управна постапка за стекнување и одржување на правата од индустриска сопственост, но има и пошироки надлежности утврдени со Законот за индустриската сопственост ("Службен весник на Република Македонија" бр.21/2009, бр.24/2011, 12/2014 и 41/2014).

Надлежностите на Заводот се однесуваат и на иницирање на ратификации на меѓународни договори, следење на нивното извршување, соработка со меѓународни, европски и регионални организации за индустриска сопственост, соработка со други субјекти вклучени во системот на заштита на правата од индустриска сопственост, промоција на заштитата на индустриската сопственост и друго. Заводот ја претставува Република Македонија и учествува во работата на телата и комитетите на Светската организација за интелектуална сопственост - СОИС, Европската патентна организација - ЕПО, а исто така е вклучен и во меѓународната соработка во рамки на Европската Унија - ЕУ, Светската трговска организација - СТО и билатералните договори за слободна трговија.

Со Одлука на Владата на Република Македонија, Заводот е определен за раководење, со работната група за поглавјето 3.7. “Право на интелектуална сопственост“ во подготовката на Националната програма за усвојување на правото на ЕУ и подготовките за преговарачки позиции и е институција носител за подрачјата: 3.7.2.-Права на индустриска сопственост и 3.7.3.-Спроведување.

Во таа смисла, а заради исполнување на обврските на членство на Република Македонија во ЕУ, одобрен е проект за „Јакнење на институционалниот капацитет на Државниот завод за индустриска сопственост за ефикасна поддршка на системот за заштита и спроведување на правата од индустриска сопственост“ предвиден со Компонента III, а во рамки на Проектот ИПА ТАИБ 2011 Компонента I - Помош во период на транзиција и за институционална надградба. Заводот е во фаза на финални подготовки за тендерирање заради реализација на проектот. Проектот се предвидува да се реализира во периодот 2015-2016 година во времетрање од 21 месец.

Исто така, Делегацијата на ЕУ го одобри барањето на Заводот: 2011 PPF ТSF, со кое Заводот побара да биде поддржано донесување Стратегија за индустриска сопственост 2014-2016, но со оглед на недостаток на Правила за FwB за 2013 година, Стратегијата ќе го опфати периодот 2015-2017 година .Заводот ќе ги координира активностите за донесување и спроведување на новата “Стратегија за индустриска сопственост 2015 – 2017“. Се очекува Проектот за донесување стратегија да отпочне кон крајот на 2014 и почетокот на 2015 година и истиот да заврши во период од 9 месеци.

Државниот завод за индустриска сопственост е институција која го координира процесот на зајакнување на целиот систем на развој и заштита на правата од индустриска сопственост, и системот на спроведување на заштитата на правата од индустриска сопственост.
Државниот завод за индустриска сопственост соочен со обврските кои произлегуваат од Законот за индустриската сопственост, но и пред се обврските од евроинтеграционите процеси, членството во Светската организација за интелектуална сопственост, Светската трговска организација и учеството во работата на Европската патентна организација, презема низа активности соодветно да одговори на поставените задачи на планот на хармонизација на легислативата, прифаќање на меѓународни договори и конвенции, зајакнување на билатералната соработка, учество во работните тела на организациите, освен на Светската трговска организација, како и активности на планот на афирмацијата и поттикнувањето на индустриската сопственост.

* * *

Симнете го целосниот документ за читање.

Превземи
Објавено на 19.09.2014