| | Sitemap | EN | MK
Kërkoni ndihmë profesionale

Gjatë përpilimit të Aplikimit për marka  tregtare me qëllim që të fitoni  mbrojtje kualitative, të mos keni gabime dhe që ti ruani të gjitha afatet kohore, kërkoni ndihmë dhe këshillë nga përfaqësues të regjistruar. Në këtë mënyrë mund t’ju hiqeni rreziqeve nga mbrojtja  e pamjaftueshme dhe joadekuate.

Shënim:  Personat  juridik dhe fizik vendas  për informacione dhe ndihmë gjatë plotësimit të aplikimit si dhe rreth çështjeve tjera në lidhje me mbrojtjen e të së drejtës të markës tregtare mund të paraqiten (nëp?rmjet telefonit, e-mailit ose personalisht) në Sektorin për Marka tregtare, dizajne industriale dhe treguesit gjeografikë në Entin Shtetëror për Pronësi  Industriale.

 

Publikuar më 02.09.2013