| | Sitemap | EN | MK
Procedura e ekzaminimit dhe regjistrimi i markës tregtare

Pas pranimit të aplikimit, nëse aplikimi  përmban të gjitha pjesët e nevojshme përbërëse, Enti e lajmëron aplikantin se aplikimit i është vërtetuar  data e dopizitimit dhe  aplikimi regjistrohet në Regjistrinë e aplikimeve të markave tregtare.

Nëse aplikimi është në rregull, gjegjësisht i përmbanë të gjitha pjesët e nevojshme përbërse dhe shtesat e parapara me Ligj dhe Rregullore, Enti ekzaminon  se a janë plotësuar kushtet për  regjistrim  të së drejtës.Nëse aplikimi i plotëson kushtet e parapara  me Ligj dhe nëse janë paguar  shpenzimet  përkatëse, të dhënat e aplikimit  publikohen në Buletinin e Entit.

Në afat prej tre muajshë nga data e publikimit, kundrejt aplikimit të markës tregtare mund të parashtrohet  Kundërshtim. Në nenin  142 paragrafi 1 pikat 1-6 nga Ligji, taksative janë shënuar personat që kanë të drejtë të parashtrojnë Kundërshtim kundër aplikimit të publikuar.  
Pas përfundimit të afatit për Kundërshtim, poqëse Kundërshtimi nuk është  parashtruar, pas pagimit  të taksave dhe  shpenzimeve të parapara për  regjistrim dhe mbajtje  të së drejtës në vlefshmëri, Enti sjellë Vendim për regjistrim  të markës tregtare.

Mark?ë tregtare do ta regjistrojë në Regjistrinë e markave tregtare dhe do ta publikoj në Buletinin e Entit.
Enti pronarit  të markës tregtare i lëshon certifikatën e regjistrimit më së voni në afat prej gjashtë muajsh nga data e sjelljes së Vendimit për regjistrim të markës tregtare.

 

Publikuar më 02.09.2013