| | Sitemap | EN | MK
Zgjatja e afateve kohore në procedurë

Në përputhje me nenin  154  paragrafi 2 nga Ligji për pronësi industriale pronari i markës më së voni nëntë muaj nga skadimi i vlefshmërisë në Ent të depozitojë një  Kërkesë për ripërtëritje të markës tregtare dhe t’i paguaj taksat dhe shpenzimet përkatëse të procedurës.

Në përputhje me Numrin tarifor  92 nga Tarifa e Ligjit për taksa administrative, nëse taksa nuk paguhet në afatin e paraparë  mund të paguhet në afat prej tre muajsh nga dita e përfundimit të afatit me pagesë të taksës së rregullt e rritur p?r 25%, por mundet të paguhet edhe në afat të vazhduar prej gjashtë muajsh nga data e përfundimit  të afatit plotësues tre mujor edhe atë në shumë të dyfishuar.

 

Publikuar më 02.09.2013