| | Sitemap | EN | MK
Çfarë përmbanë aplikimi për mbrojtjen e treguesve gjeografikë

- Aplikimi për mbrojtjen e treguesve gjeografikë përmbanë kërkesë për mbrojtjen e treguesve gjeografikë me shënim se kërkohet mbrojtje me emërtim origjine apo me emërtim gjeografik.
 
- Aplikimi për mbrojtjen e treguesit gjeografik me emërtim origjine  përveç kërkesës për mbrojtjen e treguesit gjeografik përmbanë edhe elaborat për produktin që do të regjistrohet me tregues gjeografik.
- Aplikimi për mbrojtjen e treguesit gjeografik me emërtim gjeografik përveç kërkesës për mbrojtjen e treguesit gjeografik përmbanë edhe specifikacion për produktin që do të regjistrohet me tregues gjeografik.

- Përmbajtja a. kërkesë për mbrotjen e treguesit gjeografikb. elaboratin dhec. specifikacioni janë përcaktuar me Rregullore për emërtimet e origjinës së produktit dhe emërtim gjeografik.

 

Publikuar më 02.09.2013