| | Sitemap | EN | MK
Elaborati

Elaboratin e përpunon institucioni i cili i plotëson kushtet e parapara me Rregullore për emërtimet e origjinës të produktit dhe treguesit gjeografikë.

-Kontrollin e vetive të veçanta të produktit mund ta kryejë institucioni që e ka përpunuar elaboratin ose institucion tjetër që i plotëson kushtet e parapara me Rregullore për emërtimet e origjinës të produktit dhe treguesit gjeografikë, për të cilën lëshon vërtetim.

 

Publikuar më 02.09.2013