| | Sitemap | EN | MK
Si personat e huaj deri te mbrojtja

Treguesi gjeografik mund të mbrohet  edhe në favor të personit fizik dhe juridik të huaj, si dhe të regjistroj  përdorues të autorizuar të treguesit gjeografik vetëm nëse ato të drejta i kanë të regjistruara në vendin e origjinës dhe i plotësojnë kushtet e parapara me Ligjin për pronësi industriale. Këto të drejta personat fizik dhe juridik të huaj mund t’i gëzojnë kur ato dalin nga:

  • Marrëveshjet ndërkombëtare të cilat i ka ratifikuar Republika e Maqedonisë  ose në bazë të Marrëveshjeve Bilaterale për mbrojtje të ndërsjellë nëse kështu është paraparë me dispozitat e shtetit nga i cili ka prejardhjen personi.

 

Publikuar më 02.09.2013