| | Sitemap | EN | MK
Formularë për Treguesit gjeografik
Kërkesë për mbrojtje të Treguesit gjeografik

Kërkesë për mbrojtje të Treguesit gjeografik (GI)

Publikuar më 03.09.2013
Kërkesë për njohjen e të drejtës për përdorim të treguesit gjeograik

Kërkesë për njohjen e të drejtës për përdorim të treguesit gjeograik (GI)

Publikuar më 04.09.2013
Kërkesë për ndryshim në regjistrat e përdoruësve

Kërkesë për njohjen e të drejtës për përdorim të treguesit gjeograik (GI)

Publikuar më 04.09.2013
Kërkesë për ndryshim në regjistrat për mbrojtje të treguësve gjeografik

Kërkesë për ndryshim në regjistrat për mbrojtje të treguësve gjeografik (GI)

Publikuar më 03.09.2013
Kërkesë për vazhdimin e së drejtës për përdorim të treguesit gjeografik

Барање за продолжување на правото за користење на заштитениот географски назив (GI)

Publikuar më 03.09.2013