| | Sitemap | EN | MK
Kush mund të depozitojë një aplikim për regjistrimin e treguesit gjeografik

Aplikim për regjistrimin e treguesit gjeografik mund të paraqes:

a. personat fizik dhe juridik që prodhojnë  një produkt të caktuar dhe format e shoqatave që  mund të  fitojnë të drejtën dhe angazhohen në lidhje me mbrojtjen gjegjësisht të drejtën e përdorimit  dhe
b. organi shtetëror, njësia e vetëadminist rimit lokal dhe odat e interesuara për regjistrimin e treguesit gjeografik në zonën e veprimtarisë së tyre. 

 

Publikuar më 02.09.2013